Algemene voorwaarden (abonnementen)

1. Algemeen

1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Washin7:

Washin7 locatie Eindhoven BV, Washin7 locatie Roosendaal BV, Heve BV inzake Washin7 Bergen op Zoom, Heve BV inzake Washin7 Venlo en Heve BV inzake Washin7 Eindhoven Kanaaldijk, hierna te noemen Washin7.

Abonnee:

Diegene die met Washin7 een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement:

De overeenkomst tussen Washin7 en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van de opgegeven voertuig(en) tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Wasstraat:

Een vestiging van Washin7.

1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Washin7.

1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Washin7 en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven.

2. Inhoud Abonnement: Washin7 Unlimited (& all-in) Member

2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.

2.2 Bij deze abonnementsvorm mag de Abonnee onbeperkt gebruikmaken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, met een maximum van één wassing per dag, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik.

2.3 Het Abonnement geeft het opgegeven voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op alle vestigingen van Washin7 met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

2.4 Washin7 behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 6.3.

3. Inhoud Abonnement: Washin7 Premium Member

3.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.

3.2 Bij deze abonnementsvorm mag de Abonnee twee keer per kalendermaand gebruikmaken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik.

3.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het wassen van het voertuig op alle vestigingen van Washin7 met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

3.4 Washin7 behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 6.3.

4. Totstandkoming overeenkomsten Washin7 Premium Member abonnement en Washin7 Unlimited Member abonnement

4.1 Een abonnement kan online worden aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier en de betaling van de eerste maandtermijn te voldoen of in de wasstraat door een abonnement aan te schaffen waarbij de eerste termijn voldaan wordt.

4.2 Wanneer een klant het abonnement online aangaat, dan heeft de klant het recht het abonnement te beëindigen binnen veertien (14) dagen. De klant kan het abonnement niet meer beëindigen op grond van de vorige zin na de eerste keer dat de klant gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

5. Duur van het abonnement

5.1 Het Abonnement wordt aangegeven voor een minimale abonnementsperiode van ten minste één (1) maand, behoudens het bepaalde in artikel 6.3 t/m 6.5.

5.2 Het Abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 6.1 en 6.2.

6. Opzeggen abonnement

6.1 Het Washin7 Premium Member abonnement en Washin7 Unlimited Member abonnement kan te allen tijde worden opgezegd tenminste tien (10) werkdagen voor expiratiedatum van het abonnement. Nadat de Abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen de diensten gebruiken tot het einde van de gefactureerde/betaalde periode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Washin7 geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke perioden van het Washin7 Premium Member abonnement en Washin7 Unlimited Member abonnement.

6.2 De Abonnee kan het Washin7 Premium Member abonnement en Washin7 Unlimited Member abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het online klantenportaal en gebruik te maken van de beëindigingsbutton waarna het account automatisch wordt afgesloten aan het einde van de huidige betaalde periode. Opzeggen kan tevens door een brief te schrijven te richten aan: Washin7 t.a.v. Afdeling Abonnementen, Postbus 131, 5280 AC Boxtel. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan administratie@washin7.nl onder vermelding van de naam en het kenteken/de kentekens van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per mail een bevestiging van de opzegging.

6.3 Washin7 behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: Washin7 onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van het Washin7 Premium Member abonnement of het Washin7 Unlimited Member abonnement of niet voldaan heeft aan de betalingsplicht volgens Artikel 10.

6.4 Indien het Abonnement op grond van artikel 6.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode nog niet verlopen is, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

6.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van artikel 6.3 is opgezegd, behoudt Washin7 zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

7. Gebruik van het Washin7 Unlimited Member abonnement

7.1 De Abonnee heeft het recht om het voertuig waarvan het kenteken geregistreerd is, onbeperkt met een maximum van één keer per dag te wassen bij een Washin7 wasstraat met het wasprogramma waarvoor het abonnement geldt.

7.2 Het Washin7 Unlimited Member abonnement is te gebruiken op elke vestiging van Washin7.

7.3 Maandelijks kan de Abonnee het kenteken één keer wijzigen.

7.4 De klant zal gebruik maken van het abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van Washin7, fair use policy.

7.5 Het abonnement van de klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de klant. De wasstraten van Washin7 herkennen het kenteken. De klant kan op die manier gebruik maken van de wasstraten.

8. Gebruik van het Washin7 Premium Member abonnement

8.1 De Abonnee heeft het recht om het voertuig / voertuigen waarvan het kenteken geregistreerd is tezamen twee (2) keer per kalendermaand te wassen bij een Washin7 wasstraat met het wasprogramma waarvoor het abonnement geldt.

8.2 De Abonnee kan tot twee (2) kentekens registreren aan het abonnement. Maandelijks kun je maximaal één (1) kenteken wijzigen.

8.3 Het Washin7 Premium Member abonnement is te gebruiken op elke vestiging van Washin7.

8.4 De klant zal gebruik maken van het abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van Washin7, fair use policy.

8.5 Het abonnement van de klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de klant. De wasstraten van Washin7 herkennen het kenteken. De klant kan op die manier gebruik maken van de wasstraten.

9. Prijzen

9.1 Washin7 behoudt zich het recht voor de prijs van de abonnementen te wijzigen. Washin7 stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte.

9.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

9.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij stornering, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

9.5 De Abonnee kan tegen bijbetaling ervoor kiezen om eventuele extra opties toe te voegen aan de wasbeurt.

10. Betaling

10.1 De prijs van het Abonnement hangt af van de gekozen abonnementsvorm, zoals op dat moment van afsluiten of verlenging van het Abonnement geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het Abonnement is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot taxi’s, kan het zijn dat Washin7 hier andere tarieven voor in rekening brengt.

10.2 Het abonnementsgeld is met periodes van één maand verschuldigd en wordt maandelijks via een automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee gebruikte bankrekening welke is gebruikt om het Abonnement te activeren en/of afgesloten Abonnement via de website.

10.3 Door de eerste termijn te betalen (online via i-Deal, creditcard, tegoed van de Washin7 Club Card of anders) of te betalen in een van de vestigingen (contant, per bank, tegoed van de Washin7 Club Card of anders) of het abonnement te activeren via mijn Washin7 (online klantenportaal) machtigt de Abonnee Washin7, dan wel een door Washin7 aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

10.4 De abonnementskosten voor het Washin7 Premium Member abonnement en Washin7 Unlimited Member abonnement wordt maandelijks afgeschreven van het door Abonnee gebruikte rekeningnummer zoals beschreven in artikel 10.2 op de kalendermaand waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode afgeschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

10.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert, behoudt Washin7 zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Washin7 Premium Member abonnement dan wel het Washin7 Unlimited Member abonnement buiten werking te stellen. Het Washin7 Premium Member abonnement dan wel het Washin7 Unlimited Member abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Washin7 Premium Member abonnement dan wel het Washin7 Unlimited Member abonnement buiten werking is geweest waardoor er uiteraard ook geen gebruik van is gemaakt.

10.6 Indien de Abonnee niet tijdig kan voldoen / voldoet aan de betalingsverplichting voortkomend uit deze voorwaarden, zal Washin7 de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de Abonnee. Tevens zal Washin7 de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Washin7 redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

11. Wijzigen kenteken

11.1 Een wijziging van het kenteken dient zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Via de online klantenportaal kan de Abonnee de wijziging zelf doorvoeren. Wijzigen kan eventueel ook door een brief te schrijven te richten aan: Washin7 t.a.v. Afdeling Abonnementen, Postbus 131, 5280 AC Boxtel. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan administratie@washin7.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen per e-mail een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

11.2 De Abonnee kan éénmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie (3) wijzigingen per kalenderjaar.

11.3 Bij meer wijzigingen dan genoemd in artikel 11.2 dient de klant aan Washin7 €7,50 per extra wijziging te betalen.

11.4 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld/betaalde kosten over de periode dat het Washin7 Premium Member abonnement dan wel het Washin7 Unlimited Member abonnement niet kan worden gebruikt vanwege een kentekenwijziging.

12. Klantgegevens

12.1 De Abonnee houdt Washin7 onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Op de pagina “Mijn gegevens en mijn abonnement” kan de Abonnee de wijzigingen zelf doorvoeren. Wijzigen kan eventueel ook door een brief te richten aan: Washin7 t.a.v. Afdeling Abonnementen, Postbus 131, 5280 AC Boxtel. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan administratie@washin7.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen per e-mail een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

12.2 Wijziging van het bankrekeningnummer dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De Abonnee doet dit door in te loggen via de online klantenportaal of door een brief te richten aan: Washin7 t.a.v. Afdeling Abonnementen, Postbus 131, 5280 AC Boxtel. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan administratie@washin7.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen per e-mail een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

12.3 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Washin7 zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Washin7 zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze privacy verklaring.

13. Inschakelen derden

13.1 Washin7 heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

13.2 Het is de Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Washin7.

14. Wachtwoorden en account-toegang

14.1 De Abonnee die het Washin7 Abonnement heeft afgesloten en via wiens betaalmethode de abonnementskosten worden afgeschreven heeft online toegang tot controle over het Washin7 Premium Member abonnement dan wel het Washin7 Unlimited Member abonnement.

15. Overige bepalingen en toepasselijk recht

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Washin7 en de Abonnee is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.

Nieuws en Acties bij Washin7

item.title

Waspasactie

lees meer >

item.title

Open dag Washin7 Rosmalen

lees meer >

item.title

Duurzaam wassen bij Washin7: De kracht van zonne-energie

lees meer >

Bekijk onze verschillende
wasprogramma's